การประเมินเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ฯ

การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 12 ตุลาคม  2559
ณ ห้องจินตนาการ โรงเรียนปรางค์กู่

« ของ 6 »