การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ