การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องจินตนาการ โรงเรียนปรางค์กู่
นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

« ของ 3 »