การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบ 3

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบ 3 รอบตัดสิน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่
นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันที่ 20 มกราคม 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

« ของ 11 »