การประเมินนักเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด

การประเมินนักเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

——————-

นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนปรางค์กู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr