การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่