การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Spread the love
26 สิงหาคม 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และโรงเรียนปรางค์กู่