การประชุมสัมมนา มอบนโยบาย สพม.28

การประชุมสัมมนา มอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด