การประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2560

การประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2560

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ฉบับปรับปรุง 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมปรางค์ชมภู โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr