การประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปรางค์กู่ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

การประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปรางค์กู่

ช่วงเวลาขอรับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 15 -21 มิถุนายน 2564

วันเสนอราคา วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก