การนิเทศกำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การนิเทศกำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนปรางค์กู่ได้รับการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยท่าน ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ จากสพม 28 รวมถึงการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน