การติว PAT 7.4 ภาษาจีน

การติว PAT 7.4 ภาษาจีน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

จะดำเนินการจัดกิจกรรมติว PAT 7.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนที่สนใจ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาจีนให้แก่นักเรียนในการสอบเรียนต่อระดับที่สูง
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมปรางค์ชมพู โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นักเรียนที่สนใจสมัครลงทะเบียนคนละ 100 บาท 
สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนปรางค์กู่
โทรศัพท์ 045-697088  โทรสาร  045-697088 โทรศัพท์มือถือ 088-5946899
E-mail : [email protected]
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

p%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7-pat-%e0%b8%88%e0%b8%b5