การติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

การติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน
โดยคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงศึกษาธิการ
21 กันยายน 2565