การตรวจ ATK COVID-19 ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19ภายในสถานศึกษา

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนปรางค์กู่ขอขอบคุณโรงพยาบาลปรางค์กู่ ที่นำบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ตรวจ ATK COVID-19 ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 ภายในสถานศึกษา
ผลการตรวจเป็นลบทุกคน

https://web.facebook.com/prangkuschoolV.2/photos/pcb.2995757410644863/2995754733978464