การตรวจเยี่ยมจากสพม.28 และอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสหวิทยาเขตปรางค์กู่

การตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก้าวสู่การรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย สหวิทยาเขตปรางค์กู่

         ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สหวิทยาเขตปรางค์กู่ได้มีการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก้าวสู่การรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย ดร.จิตตนาถ สิงห์โต ประธานสหวิทยาเขตปรางค์กู่ และได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 โดยท่าน ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยคณะ  ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด