การจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด