การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 1

การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 1
โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการจัดทำผ้าป่า
“อาคารศิลป์ ถิ่นปรางค์กู่”