การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 2

การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 2
โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการจัดทำผ้าป่า
“อาคารศิลป์ ถิ่นปรางค์กู่”