การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552
นโยบายและจุดเน้นของ สพม.28

วันที่ 11 กันยายน 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด