กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

🔵🟣🔵🟣🔵🟣🔵🟣ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระบบคลังเก็บเอกสารงานวิชาการ(Google Drive)

📚ดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ

- แบบฟอร์มแผนการสอน
- แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตรและโครงการสอน
- ปฏิทินวิชาการ 1/66
- แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 1/66

📣แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ 11-12 พ.ค.66
- เปิดภาคเรียน 1/66 นักเรียนลงทะเบียนเรียน/รับอุปกรณ์การเรียน วันที่ 15 พ.ค.66
- เลือกกลุ่มวิชา IS(ม.5)วันที่ 22 พ.ค.66
- เลือกกลุ่มวิชา IS (ม.2)/ เลือกชุมนุม Online วันที่ 23 พ.ค.66
- ปฐมนิเทศวิชา IS (ม.5)วันที่ 23 พ.ค.66 / ปฐมนิเทศวิชา IS (ม.2)วันที่ 24 พ.ค.66
📅ปฏิทินงานวิชาการ