กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

🔵🟣🔵🟣🔵🟣🔵🟣ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระบบคลังเก็บเอกสารงานวิชาการ(Google Drive)

📚ดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ

- แบบฟอร์มแผนการสอน
- แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตรและโครงการสอน
- ปฏิทินวิชาการ 2/66
- ตารางสอน 2/66
- ตารางเรียน 2/66

📣แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 24 ต.ค.66 
- นักเรียนลงทะเบียนเรียน/รับอุปกรณ์การเรียน วันที่ 24 ต.ค.66
- เลือกชุมนุม Online วันที่ 31 ต.ค.66
- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 วันที่ 1-3 พ.ย. 66
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวครั้งที่1 วันที่ 6 พ.ย. 66
- นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 วันที่ 7-10 พ.ย. 66
- ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ย. 66
📅ปฏิทินงานวิชาการ