คำสั่งที่ 157/2559 แต่งตั้งอเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนปรางค์

Read more

คำสั่งที่ 130/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2559

คำสั่งโรงเรียนปรางค์

Read more

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย

Read more

คำสั่งที่ 125/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 125/ 2559

Read more

คำสั่งที่ 126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่

คำสั่งที่ 126/2559 แ

Read more

คำสั่งที่ 124/2559 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เดือน พฤษภาคม 2559

คำสั่งที่ 124/2559 แ

Read more