O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Spread the love

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โรงเรียนปรางค์กู่ ดาวน์โหลด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr