O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

Spread the love

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ดาวน์โหลด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr