ประชุมรับนโยบายจาก ผอ.เขต สพม.28

ประชุมรับนโยบายจาก ผอ.เขต สพม.28
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้เข้าร่วมรับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมาย และตัวชี้วัด
การบริหารการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

จาก ดร.ฤทธา  นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ร่วมกับคณะครูในสหวิทยาเขตปรางค์กู่ 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th