คำสั่งที่ 111/2560 แต่งตั้งเวรฯ เดือน พ.ค.2560


คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  ๑๑๑
/ ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
(เพิ่มเติม)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาวโหลด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th