รับนักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนปรางค์กู่รับนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกชมบรรยากาศการรับนักเรียน



นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th