ประชุมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560

ประชุมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

           โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28 จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เข้าใจแนวนโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รู้แนวปฏิบัติการรรับนักเรียนของโรงเรียนปรางค์กู่ในการรับสมัครนักเรียน ในปีการศึกษา 2560

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th