คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560


คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  11 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวโหลดคำสั่ง

ดาวโหลดตารางการรับนักเรียน

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th