เผยแพร่ผลงาน นางศรุตา ชมภูเขา กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงาน นางศรุตา  ชมภูเขา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
              ชุด อ่านคิดประเทืองปัญญา   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย       นางศรุตา  ชมภูเขา

ดาวโหลดบทคัดย่อ
pdf


สื่อการสอน

บทความน่ารู้ ชุด อ่านคิดประเทืองปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย       นางศรุตา  ชมภูเขา

ดาวโหลดสื่อการสอน
pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th