เผยแพร่ผลงาน นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

เผยแพร่ผลงาน นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “การประดิษฐ์ตะกร้าสานจากกระดาษ”
ดาวโหลด บทคัดย่อ
pdf


ชื่อโครงงาน  ตะกร้าสานจากกระดาษตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวโหลด บทคัดย่อ
pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th