เผยแพร่ผลงานนางวรนุช หน่างเกษม

เผยแพร่ผลงานนางวรนุช  หน่างเกษม
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (แนะแนว)
——————————–

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7   ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดบทคัดย่อ
pdf


ดาวโหลดวิจัยบทที่ 1
pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th