ประเมินมาตรฐานมัธยมศึกษา 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้น มาตรฐาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 15 กันยายน  2559

« 1 ของ 4 »

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th