อบรมโรงเรียนสุจริต

อบรมโรงเรียนสุจริต
การประชุมขยายผลเตรียมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมปรางค์ชมภู โรงเรียนปรางค์กู่

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th