ปกเอกสารโรงเรียนปรางค์กู่ 1/2559

ดาวโหลดปกเอกสารโรงเรียนปรางค์กู่ 1/2559

เนื่องจากการประชุมฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนว่า

โรงเรียนปรางค์กู่ ไม่มีมาตรฐานปกเอกสารที่แน่นอน มีหลากหลาย ไม่เป็นเอกภาพ
จึงกำหนดปกเอกสารที่เป็นมาตรฐาน โดยยึดปกเอกสารเก่า ที่เคยใช้มาแล้ว 
คณะครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่านใดยังไม่ได้ทำปกเอกสาร
ก็ขอให้ท่านใช้ฟอร์มปกเอกสารเดียวกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากท่านใดมีไอเดียในการทำปกเอกสารเพื่อเสนอใช้ในภาคเรียนถัดไปก็ขอให้เตรียมได้เลยนะครับ

ดาวโหลดตัวอย่างปกเอกสาร

59 ตัวอย่างปกเอกสารโรงเรียนปรางค์กู่ 26 ส.ค. 2559

Word2007

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th