คำสั่งที่ 130/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2559

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ 130 / 2559
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
ปีการศึกษา 2559
——————————————
คำสั่งเวรประจำวัน-59
pdf

คำสั่งเวรประจำวัน 1 2559

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th