คำสั่งที่ 124/2559 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เดือน พฤษภาคม 2559


คำสั่งที่ 124/2559 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เดือน พฤษภาคม 2559

 

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ ๑๒๔ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
………………………………………………

คำสั่งเวร-เดือนพฤษภาคม-59
pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th