คำสั่งที่ 125/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559


คำสั่งที่ 125/ 2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา  2559

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ 125/2559
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา  2559
———————-
คำสั่งปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
pdf

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th