ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

Spread the love

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION) 

โรงเรียนปรางค์กู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำมาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Prangku School  towards to the Ethics,Leads to World Class Standard School and integratesThe Philosophy of Sufficiency Economy.

พันธกิจ (MISSION)

 1. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการอนุรักษ์ความเป็นไทย อย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 7. บริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าประสงค์  (GOALS) 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการตามมาตรฐานสากล จิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 3. มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนปรางค์กู่สู่โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล และสถานศึกษาพอเพียง


อัตลักษณ์

คุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา