ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

Spread the love

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

              ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ และระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 139 188 327 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 159 184 343 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 137 172 309 9
รวม ม.ต้น 435 544 979 27
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 75 187 262 9
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 72 150 222 9
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 84 156 240 9
รวม ม.ปลาย 231 493 724 27
ปวช.1 42 9 51 2
ปวช.2 38 8 46 2
ปวช.3 36 7 43 2
รวม ปวช. 116 24 140 6
รวมทั้งสิ้น 782 1,061 1,843 60

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562